Notify Message
Mume1
Roster

Zachariya

Level 50 Hobbit Burglar
Played by Jeremiya
Primary Spec
Agility
Secondary Spec
Vitality
Primary Profession
Tailor
Secondary Profession
Metalsmith, Prospecting